Αρχική
 
 
Διαδικασία επιλογής
 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Στο ΔΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμημάτων ή Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, καθώς και απόφοιτοι συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο αρχείο για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής στο ΜΔΕ:
(αρχείο doc).... (αρχείο pdf)....

Αξιολόγηση Υποψηφίων – Επιλογή

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
Το ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας πραγματοποιείται την άνοιξη (π.χ., Απρίλιο ή Μάιο). Τότε ολοκληρώνεται η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που είναι πτυχιούχοι και ανακοινώνονται όσοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα.
Για τους μη-πτυχιούχους (τελειόφοιτους) πρόκειται για μια διαδικασία προ-επιλογής. Οι υποψήφιοι που προ-επελέγησαν πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΔΠΜΣ (συνήθως τέλος Οκτωβρίου) για να επικυρωθεί η επιλογή τους και να μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε. κρίνονται ως προς τους παρακάτω άξονες:

  • ΑΠΟΔΟΣΗ — Για τους ήδη αποφοίτους είναι ο βαθμός πτυχίου, ενώ συνυπολογίζονται τόσο η συνολική διάρκεια φοίτησης όσο και η χρονολογική ροή με την οποία εξετάστηκε στα συναφή με το ΜΔΕ μαθήματα και σε μαθήματα βασικής παιδείας, όπως μαθηματικά και φυσική. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε συγγενές αντικείμενο, αυτό συνυπολογίζεται θετικά και λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος. Για τους φοιτητές που δεν έχουν περατώσει ακόμη τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους, το κριτήριο του βαθμού πτυχίου αντικαθίσταται με τον μέχρι τότε μέσο όρο της βαθμολογίας τους.
  • ΥΠΟΒΑΘΡΟ — Το γενικό υπόβαθρο κρίνεται με βάση τα συγκεκριμένα μαθήματα που έχει πάρει ο υποψήφιος στο Π.Π.Σ. και την υπόλοιπη δραστηριότητά του, σχετικά με την κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει. Η επάρκεια ως προς το υπόβαθρο ποσοτικοποιείται από τον μέσο όρο των βαθμών που έχει πάρει ο υποψήφιος σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα.
  • Ειδικότερα για το Υπόβαθρο στην Πληροφορική και για τους αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ή συναφών τμημάτων, τα σχετικά μαθήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Για την κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική:
  • Σήματα και Συστήματα — Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών (3η κατεύθυνση) — Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος — Θεωρία Πληροφορίας και Στοιχεία Κωδίκων — Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων — Αναγνώριση Προτύπων — Επεξεργασία Εικόνας.
  • Για την κατεύθυνση Βιοπληροφορική:
Σήματα και Συστήματα — Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα — Μαθηματικά Πληροφορικής (1η και 2η κατεύθυνση) — Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων — Τεχνητή Νοημοσύνη — Αναγνώριση Προτύπων — Ανάπτυξη Λογισμικού.
Για αποφοίτους άλλων τμημάτων, π.χ. Βιολογίας, Ιατρικής, Φυσικής, ως σχετικά μαθήματα ορίζονται αυτά που σχετίζονται με μαθηματικά / στατιστική / πληροφορική / τηλεπικοινωνίες, τα οποία υπάρχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών τους.
Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι χρειάζονται διευκρινήσεις από τους​/τις​ υποψηφίους​/ες​ σχετικά με το υπόβαθρο και τις επιδόσεις τους​​ είναι δυνατόν να τους/τις ​καλέσει σε ολιγόλεπτη συνέντευξη​.
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών