Αρχική
 
 
Οργάνωση
 
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992. Από το 2015 το Πρόγραμμα αναμορφώθηκε και αναφέρεται ως Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ).

Η  χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται κατ΄ ελάχιστον σε τρία διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε διδακτικά εξάμηνα. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό.

Νεό ΦΕΚ: 906/Β'/19-05-2015     (αρχείο pdf)....pdf αρχείο

Παλαίο ΦΕΚ: 640/Β'/23-05-2006     (αρχείο pdf)....pdf αρχείο

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Για το Μ.Δ.Ε γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τμημάτων ΑΕΙ Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγράφου 5 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114Α').

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
Το ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας πραγματοποιείται την άνοιξη (π.χ., Απρίλιο ή Μάιο). Τότε ολοκληρώνεται η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που είναι πτυχιούχοι και ανακοινώνονται όσοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα.
Για τους μη-πτυχιούχους (τελειόφοιτους) πρόκειται για μια διαδικασία προ-επιλογής. Οι υποψήφιοι που προ-επελέγησαν πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ. (συνήθως τέλος Οκτωβρίου) για να επικυρωθεί η επιλογή τους και να μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

Φοιτητική εισφορά

Για τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 7, του Ν. 2083/1992 και το ΦΕΚ δημιουργίας του Μ.Δ.Ε. Οι εισφορές θα είναι ύψους 800 ευρώ ανά διδακτικό εξάμηνο και οι συνολικές εισφορές ανά φοιτητή δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό που αντιστοιχεί σε τρία εξάμηνα. Κάθε δύο έτη, η ΓΣΕΣ θα μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των εισφορών κατά 10% το πολύ.

 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών