Αρχική
 
 
Εκπαίδευση
 
Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών Ιατρικής Απεικόνισης, της Ιατρικής Πληροφορικής και της Βιοπληροφορικής καθώς και η ευρεία εξάπλωση και χρήση τους στις Επιστήμες Υγείας και τη Βιοτεχνολογία δημιούργησε την ανάγκη για επιστήμονες διαφόρων νέων ειδικοτήτων. Οι επιστήμονες αυτοί, που μπορεί να είναι πτυχιούχοι πληροφορικής, ιατροί, μηχανικοί, τεχνολόγοι, βιολόγοι, θα πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και σχετική εμπειρία στις νέες τεχνολογίες αιχμής.


To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» έχει σαν αντικείμενο και σκοπό:

  • Την εξειδίκευση νέων απόφοιτων ανωτάτης εκπαίδευσης στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής και της Βιολογίας.
    Το ΔΠΜΣ θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της Υγείας (τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης νέας γενιάς, τηλεϊατρική, διαχείριση ιατρικών φακέλων κτλ), στη οργάνωση, ανάλυση και διαχείριση της βιοϊατρικής πληροφορίας (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης), καθώς και σε θέματα ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξης αλγορίθμων, μοντέλων και λογισμικού στον ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων κτλ).
  • Την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, που ήδη απασχολούνται σε κλάδους συναφείς με την ιατρική Τεχνολογία και την Βιοπληροφορική, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της εισαγωγής και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο χώρο της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα μαθημάτων αλλά και μέσα από την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία - Κλινικές) και σε Ερευνητικά Κέντρα.
  • Τη δυνατότητα να παραμένουν συνεχώς στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας με συνεχή αυτομόρφωση ή επιμόρφωσή τους, συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, θετική μνεία στο ΠΜΣ ΤΠΙΒ (αρχείο pdf)
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών