Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠB9 - Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Κωδικός: ΥΠΒ9
Τίτλος Μαθήματος: Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία
Εξάμηνο: 2ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Μανωλάκος (ΕΚΠΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D436/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων μοντέλων (αλγόριθμος EM, μοντέλα μίξης κατανομών), εξαγωγή χαρακτηριστικών (PCA, PLSR, κτλ), ταξινόμηση δεδομένων (ιεραρχική, k-means, SOM κτλ.), νευρωνικά δίκτυα (με και χωρίς επιτήρηση), δίκτυα Bayes, γραφικά μοντέλα, παράλληλη επεξεργασία για μηχανική μάθηση. Εφαρμογές στην Υπολογιστική Βιολογία: αποκωδικοποίηση της αλληλουχίας του DNA, αναγνώριση μεταλλάξεων (SNPs), ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης (microarrays), επεξεργασία και κατηγοριοποίηση δεδομένων Πρωτεωμικής (proteomics) και μεταβολομικής (metabolomics) ανάλυσης (2D gels, LC-MS, Seldi-MS). Δίκτυα αλληλεπίδρασης γονιδίων και πρωτεϊνών, εξαγωγή μοντέλων συστημάτων από πολυδιάστατα ετερογενή δεδομένα, σύγκριση μοντέλων, οπτικοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων, εφαρμογές στη βιολογία συστημάτων. Ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού, πρακτική εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων με χρήση πραγματικών δεδομένων. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών