Αρχική
 
 
Απόφοιτοι - Alumni
 
  Ονοματεπώνυμο Έτος Αποφοίτησης Τίτλος Διπλωματικής
  Γεωργία Σ. Στεργίου 2019 Διερεύνηση των επιδράσεων της ογκογενούς S427F μετάλλαξης στην δομή και τη δυναμική της πρωτεΐνης RXRα.
  Νικόλαος Ι. Μπεγέτης 2019 Διαδικτυακή διεπαφή για επερωτήματα και οπτικοποιήσεις σε δεδομένα ασθενών αλκοολικής ηπατικής νόσου με χρήση βάσης δεδομένων και βοηθητικού λογισμικού GraphQL.
  Άννα Καραβαγγέλη 2019 Υπολογιστική μέθοδος για την αναγνώριση μακρών μη κωδικών RNA που δρουν σαν «σφουγγάρια» των microRNA
  Λούτς Ιωσήφ 2019 Ταξινόμηση εικόνων ασύρματης ενδοσκόπησης με τη χρήση της μεθόδου Bag of Words.
  Αλίκη Ευαγγελία Κωνσταντίνου 2019 Ανάπτυξη αλγορίθμου για την δημιουργία βάσης συναρμοσμένων πεπτιδίων
  Δημήτρης Γρηγοριάδη 2019 Μέθοδος αναγνώρισης θέσεων έναρξης της μεταγραφής των γονιδίων από CAGE δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας σήματος
  Αικατερίνη Γεωργούντζου 2019 H Ανάλυση Δεδομένων στην Αυτοδιαχείριση Χρόνιων Παθήσεων: Μεθοδολογίες Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης για Εξόρυξη Γνώσεων από Προσωπικά Δεδομένα Υγείας και Τρόπου Ζωής
  Βασιλική Γ. Φίλιππα 2018 Βιοπληροφορική ανάλυση κλινικών και μοριακών δεδομένων, ασθενών με μη – αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος και εφαρμογή στατιστικών μεθόδων για τη δημιουργία δικτύων γονιδιακής συνέκφρασης
  Joana Dulaj 2018 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων πραγματικού χρόνου για γονίδια σε εφαρμογή Android
  Βικτώρια Στεφάνου 2018 Ανάπτυξη πακέτου R για την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων επιπέδου μονήρων κυττάρων που εξάγονται από βακτηριακές ταινίες time-lapse μικροσκοπίας
  Ξενάκη Μαριάννα-Κανέλλα 2018 Μελέτη σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε απεικονιστικά συστήματα
  Μπότσι Νάντα 2018 Υπολογιστική Ανάλυση παθολογιών γονάτου με την χρήση εικόνων MRI
  Σ. Ζαβιτσάνου 2018 Αυτοματοποίηση υπολογισμού ελεύθερης ενέργειας πρόσδεσης για τον σχεδιασμό φαρμάκων
  Χατζιαποστόλου Ελένη 2018 Λήψη και δικτυακή παρουσίαση βιοσημάτων από φορητή συσκευή καταγραφής
  Αλέξης Χατζηγούλας 2018 Ένα διαδικτυακό κρυσταλλογραφικό εργαλείο για την καταστευή νανοσωματιδίων
  Καλυκάκη Γεωργίου 2017 Μέθοδοι Ραδιογενομικής (Radiogenomics) επί της συσχέτισης μοριακών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών για την βελτίωση της ταξινόμησης στον καρκίνο του μαστού
  Δαλαμάρα Κατερίνα 2017 Αποτύπωση των ερευνητικών μελετών που αφορούν στον χαρακτηρισμό μιας πρωτεϊνικής κοιλότητας – κέντρου πρόσδεσης βιοδραστικών ενώσεων, πεπτιδίων ή άλλων πρωτεϊνών
  Σταύρος Μηλούλης 2017 Υπολογιστική γνωσιακή εκπαίδευση σε MATLAB με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφίας για βελτίωση της μνήμης προσώπων-ονομάτων
  Ανδρέας Γεωργανής και Νίκη Δουλγεράκη 2017 Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας καρδιακού σήματος σε φορητή συσκευή για ανίχνευση αρρυθμιών
  Ειρήνη Μαθέ 2017 Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο
  Νίκος Περδικοπάνης 2017 Υπολογιστική μέθοδος εύρεσης θέσεων έναρξης της μεταγραφής των γονιδίων με χρήση δεδομένων CAGE
  Παναγιώτης Κακουλίδης 2017 Ανάπτυξη λογισμικού για την δευτεροταγή και τριτοταγή δομική ανάλυση της στόχευσης των μικρών ριβονουκλεϊκών οξέων στον άνθρωπο
  Γιώργος Σκούφος 2017 Ανάλυση δεδομένων μεταγονιδιωματικής (metagenomics) και μικροβιώματος (microbiome) από πειράματα NGS με την τεχνική του quasi-mapping
  >Κωνσταντίνα Καραθάνου 2017 Μοντελοποίηση και προσομοίωση μοριακής δυναμικής μαγνητικών νανοσωματιδίων ως συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων
  Joanna-Elzbieta Handzlik 2016 Ανάλυση των μικρών μορίων RNA από δεδομένα αλληλούχησης επόμενης γενιάς με τη χρήση του spipeRNA
  Σοφία Μανιού 2016 Ανάλυση χαμηλής και υψηλής απόδοσης πειραματικών μεθόδων για συλλογή επιβεβαιωμένων γονιδίων στόχων των miRNAs
  Δημητριανος Σάββας 2016 Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης τυχαίων περιπάτων σε γονιδιακά δίκτυα
  Παναγιώτης Γιαννόπουλος 2016 Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation System) σε παιδιά με: α) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα β) Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού γ) Μαθησιακές Δυσκολίες
  Μαριόλα Θάναϊ 2016 Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ασθενών με φλοιώδη άνοια
  Ιωάννης-Λαέρτης Αναστασόπουλος 2016 Εκπαίδευση αλγορίθμου εξόρυξης κειμένου για αυτοματοποιημένη αναγνώριση δημοσιεύσεων που περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ microRNAs και γονιδίων
  Καζαντζίδης Σίμος 2016 Πρόβλεψη Θέσεων Ματίσματος με τη χρήση Μεταφοράς Μάθησης
  Άννα Γόγολου 2016 Εξερεύνηση και Καθαρισμός Δεδομένων σε Βιοϊατρικές Βάσεις
  Δημήτρης Κωνσταντόπουλος 2016 Υπολογιστικές μέθοδοι πρόβλεψης μικρών RNA σε νέα γονιδιώματα
  Ευριπίδης Μήκος 2016 Σύστημα Υποστήριξης Διάγνωσης της Νόσου του Parkinson με Χρήση Φωνητικών Καταγραφών
  Αδάμου-Τζανή Μαρίνα 2016 Απεικόνιση των μοριακών δικτύων που ελέγχουν ανοσοαποκρίσεις που προκαλούνται από παθογόνα T-λεμφοκυτταρα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάλυσης RNA-seq
  Αηδονόπουλος Ορφέας  2015 Ανάπτυξη μεθόδου για πρόβλεψη κλινικής αποδοτικότητας φαρμάκων μέσω ενσωμάτωσης γενομικών, κλινικών και φωσφοπρωτεομικών δεδομένων: Εφαρμογή στον ηπατικό καρκίνο
  Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία 2015 Μοντελοποίηση της επίδρασης της αναπνευστικής κίνησης στην ανίχνευση όζων σε εικόνες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίου και εφαρμογή μεθόδων διόρθωσή της
  Αλυσανδράτου Σοφία  2012 Ανάπτυξη συστήματος ψηφιοποίησης δεδομένων από απεικονιστικά συστήματα πυρηνικής ιατρικής βασισμένο σε FPGA (Field Programmable Gate Arrays)
  Βλάχος Ιωάννης 2012 Υπολογιστικά Εργαλεία για την Αναγνώριση του Λειτουργικού Ρόλου Πειραματικά Επιβεβαιωμένων Γονιδίων – Στόχων των microRNAs
  Γεωργακίλας Γεώργιος 2012 Πρόβλεψη μεταγραφών microRNA από γενωμικά δεδομένα
  Γιαμπουράς Παρασκευάς 2014 Μη επεμβατική εξαγωγή σήματος PPG και ρυθμού καρδιάς με χρήση video
  Γιάννου Μελετία 2015 Κατηγοριοποίηση Δεδομένων Κυτταρολογικής Βιοψίας Δερματικών Παθήσεων
  Γόγολου Άννα 2016 Εξερεύνηση και Καθαρισμός Δεδομένων σε Βιοϊατρικές Βάσεις
  Δανελάκης Αντώνιος 2012 Ανάπτυξη Αυτοματοποιημένου Διαγνωστικού Λογισμικού για την Εξέταση Μαγνητικής Τομογραφίας Μαστών
  Ελευθερίου Στεργιανή 2015 Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές με σκοπό τη γρήγορη και επαρκή πληροφόρηση για τα ανθρώπινα γονίδια
  Ευταξίας Κωνσταντίνος 2011 Επεξεργασία σημάτων Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας με τη χρήση μεθόδων πυρήνα
  Θεοδόση Αγγελική 2013 Σύστημα επεξεργασίας, ανάλυσης και ταξινόμησης εικόνων δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων
  Καζαντζίδης Σίμος 2016 Πρόβλεψη Θέσεων Ματίσματος με τη χρήση Μεταφοράς Μάθησης
  Καλφακάκου Δέσποινα  2016 Αναγνώριση θέσεων ματίσματος μεταξύ διαφορετικών οργανισμών
  Καραγιάννης Νικόλαος  2015 Eλεγχος ρομποτικού μηχανισμού μέσω εγκεφαλικών σημάτων με χρήση πλατφόρμας ανοικτού υλικού
  Καραγκούνη Δήμητρα 2015 Διαχείριση κι ανάλυση δεδομένων, υψηλής απόδοσης, με στόχο την εύρεση και κατανόηση γενετικών μοριακών αλλαγών που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού
  Καραμασιώτη Ελένη  2013 Υπολογιστικές μελέτες μοντελοποίησης των ρυθμιστικών μηχανισμών του ανοσοποιητικού στη Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου
  Καραμπούλας Κωνσταντίνος 2013 Αρχές Λειτουργίας Λαπαροσκοπικής Απεικόνισης
  Καρατζάς Ευάγγελος 2016 Μέθοδοι βιοπληροφορικής για την επανατοποθέτηση φαρμάκων στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
  Καρόζου Αργυρώ 2014 Μελέτη 3-Δ μοριακής μοντελοποίησης της Η7Ν9 RNA-εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης ως ένας αναδυόμενος φαρμακολογικός στόχος
  Κάσσης Βασίλειος  2011 Σύστημα Αυτόματης Διάγνωσης Καρκίνου Μαστού από Ιστοπαθολογικές Εικόνες
  Κατσαρός Θωμάς 2011 Σχεδίαση δικτύων για πληροφοριακά συστήματα υγείας
  Κατσιαούνη Νομική 2012 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παιδοψυχιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου με έμφαση σε εφαρμογές τηλεϊατρικής
  Καφούρης Παύλος  2015 Μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης για την ταξινόμηση μαζών από μαστογραφικές εικόνες
  Κοντοπόδης Ευάγγελος 2016 Ανάλυση των πεπτιδίων μοναδικής αλληλουχίας αμινοξέων στο ανθρώπινο πρωτέωμα
  Κοντός Δημήτρης 2015 Δημιουργία εργαλείου για αναζήτηση πρωτεομικής ομοιότητας βασισμένη πάνω σε δευτερογενή δομή
  Κοτσιλίτη Ευαγγελία  2015 Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης προτύπων για διαχωρισμό ισχαιμικών αλλοιώσεων από σκλήρυνση κατά πλάκας σε εικόνες Μαγνητικής Τομογραφίας εγκεφάλου
  Κοτσιούρου Χριστίνα 2010 Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης προτύπων (PRsystem) για ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (ms-spectra) ωοθηκών σε καλοήθη-κακοήθη
  Κουκολιά Κατερίνα 2011 Διασύνδεση ηλεκτρονικού παιδοψυχιατρικού φακέλου με αισθητήρια για την καταγραφή συμπεριφοριστικών και βιομετρικών χαρακτηριστικών
  Κωνσταντινάκου Καλλιρρόη 2015 Εφαρμογή των μεθόδων τυχαίου περιπάτου (Random walk) στην ομαδοποίηση μικροασβεστώσεων επί της μαστογραφικής απεικόνισης
  Κωνσταντινίδης Σωτήρης 2014 Συγκριτική μελέτη αλγορίθμων πρόβλεψης στόχων, με την χρήση τεχνητών και πειραματικών δεδομένων των Kaposi's sarcoma-associated herpes & Epstein–Barr ιών
  Κωνσταντίνου Παναγιώτα  2016 Υπολογισμός απορρόφησης ακτίνων-x σε φθορίζοντα υλικά ιατρικής απεικόνισης με το πακέτο προσομοίωσης PENELOPE
  Κωνσταντίνου Χρήστος 2011 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης καρκίνων με χρήση αλγορίθμων αναγνώρισης προτύπων και εικόνων ιστοπαθολογίας
  Κωνσταντόπουλος Δημήτρης  2016 Υπολογιστικές μέθοδοι πρόβλεψης μικρών RNA σε νέα γονιδιώματα
  Κωστοπούλου Ειρήνη 2011 Επεξεργασία πρωτεομικών εικόνων
  Λάγγα Πέγκυ  2012 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης πνευμονικών όζων από εικόνες αξονικής τομογραφίας
  Λαλισσίδου Στέλλα 2015 Υπολογιστικό σύστημα υποβοήθησης διάγνωσης για το διαχωρισμό άτυπων καλοηθών σπίλων από κακοήθη μελανώματα με χρήση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων και αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας
  Λεβέντη Κωνσταντίνα 2015 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάλυσης και ταξινόμησης μαστογραφικών εικόνων
  Λεοντίδης Γεώργιος 2013 Εύρεση αγγείων σε εικόνες αμφιβληστροειδή – Υπολογισμός πλάτους αγγείων
  Λέων Ιωάννης 2015 Μέθοδοι αφαίρεσης θορύβου σε εικόνες υπερηχογραφίας μέσω γραφικού περιβάλλοντος χρήστη
  Λιάκος Κλέστης  2012 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης αλλοιώσεων μαστού από εικόνες υπερήχου
  Λιαροκάπης Μηνάς 2010 Ανάλυση βιοσημάτων για την ανακατασκευή της ανθρώπινης δύναμης και την μελέτη των συνεργειών του ανθρώπινου χεριού
  Λιάσκοβετς Μαρία 2010 Διερεύνηση χωρικής διακριτικής ικανότητας συστημάτων μαγνητικού συντονισμού μέσω ειδικά υλοποιημένου λογισμικού σε περιβάλλον Matlab
  Μαγιάτη Μαργαρίτα 2012 Επεξεργασία εικόνων μικροσυστοιχιών cDNA με εύρωστες τεχνικές αυτόματης ταξινόμησης
  Μαμάκου Βασιλική  2011 Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για την εξοικείωση του Ιατρικού Προσωπικού με την εφαρμογή των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων(Diagnosis Related Groups-DRGs)
  Μανέας Ευθύμιος 2014 Προσομοίωση Συστήματος Οπτοακουστικής Τομογραφίας για Μοριακή Απεικόνιση
  Μανετζή Θεοδώρα 2012 Υλοποίηση συστήματος υπολογιστικής ποσοτικοποίησης του πνευμονικού εμφυσήματος σε εικόνες αξονικής τομογραφίας
  Μανουσίδου Θεοδώρα 2012 Αξιολόγηση και σύγκριση εργαλείων Βιοπληροφορικής που μελετούν την τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών στο χώρο
  Μαριδάκη Εμμανουέλα  2014 Σύστημα τμηματοποίησης αγγείων σε μαστογραφικές εικόνες πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για τη μελέτη της αγγειοβρίθειας στον καρκίνο του μαστού
  Μαρκόπουλος Διονύσης 2013 Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση δεδομένων κρυστάλλωσης πρωτεϊνών
  Μαστρολέων Ευδοξία 2011 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαστηριακού τετραδίου ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων
  Μήκος Ευριπίδης  2016 Σύστημα Υποστήριξης Διάγνωσης της Νόσου του Parkinson με Χρήση Φωνητικών Καταγραφών
  Μούμου Ευτυχία 2011 Ψηφιακή υδατογράφηση σε εικόνες μικροσκοπίας τριών διαστάσεων
  Μπαλωμένος Αθανάσιος  2014 Επεξεργασία βακτηριακής εικόνας από time-lapse μικροσκοπία
  Μπουρδάκου Μαριλένα 2014 Διερεύνηση της συνδυαστικής επίδρασης των βιολογικών δικτύων και των διαφορικών γονιδιακών εκφράσεων στην επιλογή σημαντικών γονιδίων ως βιοδείκτες για τον καρκίνο του μαστού
  Ντάση Μυρτώ 2013 Διόρθωση και Εντοπισμός του Πλέγματος Μικροεικόνων σε Εικόνα Μικροσκοπίας Πεδίου Φωτός
  Οικονόμη Ελένη 2012 Δημιουργία ενός Αρχείου Διασφάλισης της Συνέχειας της Φροντίδας (Continuity of Care Record - CCR) του ασθενούς σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E2369-05
  Ουζούνογλου Ελευθέριος 2011 Εφαρμογή μεθόδων Συστημικής Βιολογίας για την κατανόηση του ρόλου της α-συνουκλεΐνηςστην παθογένεση της νόσου του Πάρκινσον
  Παλιούρα Αγγελική 2015 Κατηγοριοποίηση Δεδομένων Βιοψίας Μαστού
  Παπαγεωργίου Λούης 2014 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης ιστοπαθολογικών εικόνων μικροσκοπίας
  Παπαθανασίου Αθανάσιος 2016 Ανάπτυξη εργαλείων εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό καθοριστικών δομικών παραγόντων που υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-συνδέτη
  Παπαθεοδώρου Νικόλαος 2015 Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με το σύστημα IDEA (Input Device Evaluation Application)
  Παππά Νεκταρία 2014 Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση Λοβίων Λιπωδη Ιστού από Τρισδιάστατες Εικόνες Δύο Φωτονίων Μικροσκοπίου
  Παρασκευοπούλου Μαρία 2013 Πρόβλεψη στόχων μικρών RNAs σε μακρά μη κωδικά μετάγραφα
  Πηλιχού Σταματίνα 2015 Ολοκληρωμένο σύστημα ταξινόμησης εικόνων μαστογραφίας
  Ροπόδη Αθηνά 2009 Μελέτη και εφαρμογή υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) σε δίκτυα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών
  Ρώτα Αικατερίνη 2014 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης προ-καρκινικών αλλοιώσεων λόγω HPV-λοίμωξης τραχήλου μήτρας από ιστοπαθολογικές εικόνες
  Σακελλάριος Χρήστος 2012 Σύστημα υποβοήθησης της ταξινόμησης του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως από ιστοπαθολογικές εικόνες
  Σάκκος Νικόλαος 2010 Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου για ομαδοποίηση και ανάλυση δεδομένων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων
  Σάρμα Ανούτζ 2011 Βελτίωση της αναζήτησης ομοιότητας αλληλουχιών για την ανίχνευση ομολόγων πρωτεϊνών με την χρήση δομικών δεδομένων και μεθόδων μηχανικής μάθησης
  Σαρρής Μιχάλης 2012 Ψηφιακή τομοσύνθεση ιατρικής εικόνας
  Σιδεράκης Δημήτριος 2011 Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης προτύπων για ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (MS-SPECTRA) ασθενών με καρκίνο του προστάτη
  Σιούλας Ιωάννης 2016 Χαρακτηρισμός της Ανισοτροπίας Επιφανειών και Εικόνων: Ταξινόμηση, Προτυποποίηση και Ανάλυση Κλίμακας
  Σμαΐλης Χρήστος 2016 Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου για την Εκτίμηση Επιπέδου Κατάθλιψης
  Σουλιώτη Γεωργία 2016 Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro
  Στύλλου Αικατερίνη 2011 Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για τον χαρακτηρισμό κωδικών περιοχών και UTR's
  Τζανούκος Γεώργιος  2014 Μελέτη ανιχνευσιμότητας Μονήρη Πνευμονικού Όζου σε εικόνα Αξονικής (CT) & Ποζιτρονικής (PET) τομογραφίας με χρήση μοντέλων προσομοίωσης
  Τζόκα Μαρία 2012 Διερεύνηση των κλινικών χαρακτηριστικών του νευροχειρουργικού ασθενούς
  Τοπαλίδου Μερόπη 2014 Ανάλυση της περιοδικότητας της εγκεφαλικής δραστηριότητας από καταγραφές τοπικών δυναμικών πεδίου (local field potentials, LFPs)
  Τουτουτζή Μαρία 2011 Μελέτη αλγορίθμων βελτιστοποίησης μη-ντετερμινιστικών ταξινομητών σε ιατρικά δεδομένα
  Τσαγκρασούλης Δημοσθένης 2010 Υλοποίηση εφαρμογής για την αυτοματοποίηση της ανάλυσης γεγονότων συγχώνευσης πρωτεϊνικών δομικών ενοτήτων
  Τσακιράκη Αγγελική - Καλλιόπη  2015 Ανάπτυξη περιβάλλοντος σχεδιασμού υπολογιστικών ομοιωμάτων σύνθετων δομών για την προσομοίωση συστημάτων βϊοιατρικής απεικόνισης
  Τσιάνα Μαρίνα 2015 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου και διερεύνηση της απόδοσης υπολογιστικά υποβοηθούμενης κατάτμησης της ανατομικής δομής του ανθρώπινου ιππόκαμπου για την μελέτη της νόσου Alzheimer
  Τσιμπίδα Βασιλική 2014 Σύστημα αυτόματης διάγνωσης καρκίνου θυρεοειδούς αδένα από κυτταρολογικές εικόνες
  Φύτρος Μάριος  2014 Υπολογιστική αξιολόγηση της εν δυνάμει πρόσδεσης μορίων σε πρωτεϊνικούς στόχους με γεωμετρικά κριτήρια
  Φωτόπουλος Αναξαγόρας  2016 Ανάπτυξη εργαλείων εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό καθοριστικών δομικών παραγόντων που υποδεικνύουν αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-συνδέτη
  Χουβαρδάς Παναγιώτης 2015 Εξαγωγή ρυθμιστικών υποδικτύων μέσω ανάλυσης πειραμάτων γονιδιακής έκφρασης
  Χριστοδούλου Δημήτρης 2012

Υπολογιστική Μοντελοποίηση της Δυναμικής του μεταγραφικού μηχανισμού της Ιντερφερόνης - β (IFNβ) μέσω της συγκρότησης του Ενισχυοσώματος

* Από τα πλήρη βιογραφικά των αποφοίτων έχουν σβηστεί τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις, για λόγους προστασίας των ευαίσθητων αυτών προσωπικών δεδομένων.


 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών