Αρχική
 
 
Περιγραφή μαθήματος
 
ΥΠΒ4 - Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία
Κωδικός: ΥΠΒ4
Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία
Εξάμηνο: 1ο
Κατηγορία: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Βιοπληροφορική)
Ώρες διδασκαλίας: 3
Διδάσκων: Βλάχου (ΙΙΒΕΑΑ), Τσάγκαρης (ΙΙΒΕΑΑ)
Σελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/D462/
Περιγραφή - Ύλη Μαθήματος:
Εισαγωγή στις έννοιες Πρωτεωμικής, γενωμικής, βιολογίας συστημάτων και βιοπληροφορικής ανάλυσης βιολογικών δεδομένων. Παρουσίαση αντίστοιχων μεθοδολογιών. Παραγωγή ανασυνδυασμένων γονιδίων/πρωτεϊνών. Μεθοδολογία μελέτης γονιδιακής αλληλουχίας (DNA sequencing) και παραγωγής ανασυνδυασμένου DNA- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Μελέτη ανθρώπινου γονιδιώματος (Human Genome Project). Μικροσυστοιχίες DNA (chip arrays). Μεθοδολογίες μελέτης πρωτεϊνικού προτύπου. Δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση, χρωματογραφία, φασματογραφία μάζης. Μικροσυστοιχίες πρωτεϊνών (protein arrays). Ερευνητικά πεδία Βιοπληροφορικής στα πλαίσια της μελέτης των -omics (genomics, transcriptomics, proteomics, metabonomics) και συνδυασμού αυτών (systems biology). Πρακτική εξάσκηση. [Επιστροφή]
 
Χάρτης Ιστοτόπου | Επικοινωνία | Συντελεστές | Rss
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών